09183721953
کد قطعه
نام محصول
جنس قطعه
عکس
1 لاستیک دمپر میل پیچشی - تیبا
لاستیکی
2
گردگیر سنسور عقب
لاستیکی
3
گردگیر پژو
لاستیکی

4
کور کن صفحه طبق - تیبا
لاستیکی
5
واشر لاستیکی سیلندر - پراید
لاستیکی
6
تشتکی 1/4 1 لبه دار
لاستیکی
7
تشتکی 1/8 1
لاستیکی
8
پد پدال پراید
لاستیکی
9
پد پدال نیسان
لاستیکی
10
ضربه گیر سوراخ 6 - پژو
لاستیکی
11
ضربه گیر سوراخ 15 - پژو
لاستیکی
12
بست جعبه فرمان کوچک - پراید
لاستیکی
13
کاسه نمد - پراید
لاستیکی
14
محافظ پیچ نیسان
لاستیکی